Privacyverklaring

Informatie die de Alektum Group verzamelt en de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt

In deze privacyverklaring wordt beschreven op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt door de Alektum Group. Alektum Group spant zich in om uw persoonsgegevens te verwerken conform de Europese verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming oftewel AVG).

Hebt u een factuur ontvangen met de betalingsgegevens van de Alektum Group?

Alektum Group ondersteunt andere bedrijven – onze klanten – bij het beheer van facturen, de verwerking van betalingen, het versturen van aanmaningen en, indien van toepassing, het verlenen van klantenservice. Bij het verlenen van deze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens namens onze klant. Voor nadere informatie over de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en welke rechten u hebt, verzoeken wij u contact op te nemen met de verkoper, d.w.z. de partij waarmee u een overeenkomst bent aangegaan. De contactgegevens van de verkoper zijn altijd te vinden op de factuur die u hebt ontvangen.

Hebt u een incassobrief of een andere aanmaningsbrief ontvangen?

Bij het verlenen van onze invorderingsdiensten worden door Alektum Group persoonsgegevens verwerkt van de onderstaande categorieën betrokkenen.

 • partijen die een schuld moeten betalen (debiteuren), met inbegrip van hun vertegenwoordigers,
 • partijen die aan een verplichting moeten voldoen, bijvoorbeeld door goederen te vervangen,
 • partijen die mede hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de debiteur, zoals een vennoot, een borgsteller enz.

Wij verwerken de gegevens omdat u een schuld hebt die opeisbaar is geworden voor ons of voor een van onze klanten. Wij nemen zogenaamde invorderingsmaatregelen om op een effectieve manier te zorgen voor betaling of een andere vorm van kwijting, vaststelling van schuldvorderingen en/of tenuitvoerlegging, en wel zodanig dat wij dit op een wettelijk correcte manier kunnen factureren en verantwoorden. De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), c (wettelijke verplichting), e (algemeen belang) en f (gerechtvaardigd belang) van de algemene verordening gegevensbescherming. Het gerechtvaardigde belang is dat er namens onszelf of namens een andere partij voor wordt gezorgd dat een onbetaalde schuld wordt vereffend.

“Invorderingsmaatregelen” is een verzamelnaam die wij gebruiken voor alle stappen die wij zetten voor het bovengenoemde doeleinde. Hierbij kan het gaan om het versturen van een incassobrief of een andere aanmaningsbrief dan wel om de administratie van regelingen, betalingen, contacten met debiteuren of hun vertegenwoordigers, contacten met de overheid, maatregelen om schuldvorderingen vast te stellen, met inbegrip van gerechtelijke procedures, en tenuitvoerlegging.

Voor het nemen van invorderingsmaatregelen moeten wij uw contact- en adresgegevens verwerken. Het is voor de Alektum Group belangrijk om ervoor te zorgen dat de informatie die wij gebruiken juist en up-to-date is. Daarom zorgen wij ervoor dat adresgegevens regelmatig worden bijgewerkt, daarvoor maken wij gebruik van een externe dienstverlener die daarbij inzage zal krijgen in bepaalde persoonsgegevens.

U bent verplicht om dergelijke persoonsgegevens aan ons te verstrekken voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Als u woonachtig bent in of verhuist naar een ander land, kan de Alektum Group een incassobureau inschakelen dat in dat land actief is. Persoonsgegevens over u en het incassodossier worden in dat geval gedeeld met het incassobureau.

Daarnaast moeten wij gegevens verwerken over de onbetaalde schuld, de overeenkomst en andere gegevens met betrekking tot de aankoop waarop de schuld betrekking heeft plus eventueel verrichte deelbetalingen. Om te kunnen beoordelen welke invorderingsmaatregelen wij moeten nemen, moeten wij enig inzicht hebben in uw financiële situatie, uw leefomstandigheden en andere schulden alsmede eventuele beslagleggingen. Daarom verzamelen wij financiële informatie en schuldgegevens van externe dienstverleners, zoals kredietinformatiebureaus en overheidsinstanties. Voor dat doeleinde zullen zij inzage krijgen in bepaalde persoonsgegevens. Op basis van deze informatie beslissen wij welk type incassobrief er moet worden verstuurd en of wij juridische stappen moeten zetten gericht op een betalingsbevel, een gerechtelijke procedure of tenuitvoerlegging. Dit wordt in sommige gevallen bepaald aan de hand van methoden als profilering en is onderdeel van een geautomatiseerd proces. Dat betekent dat een beslissing over de te nemen maatregelen automatisch wordt genomen op basis van vooraf bepaalde variabelen en niet per individueel geval handmatig door een beheerder wordt genomen.

Naast de bovengenoemde persoonsgegevens kan er sprake zijn van individuele gegevens met betrekking tot gezondheid of een strafblad, maar dan uitsluitend als die informatie noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering in een afzonderlijk geval dan wel als de Alektum Group hiervoor toestemming heeft verkregen. In dergelijke gevallen wordt de informatie verwerkt op basis van artikelen 9 a (nadrukkelijke toestemming), 9 f (noodzakelijk voor rechtsvorderingen) en 10 (wettelijk toegestane verwerking) van de algemene verordening gegevensbescherming en de bepalingen in de datawet.

De informatie wordt, in beperkte mate, ook gebruikt voor bedrijfsontwikkeling en de ontwikkeling van methoden, de operationele planning, statistische toepassingen, monitoring en risicomanagement. De informatie wordt dan gebruikt voor het ontwikkelen en analyseren van de bedrijfsvoering en op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering en het vermijden van kredietverliezen (artikel 6 f van de algemene verordening gegevensbescherming).

Werkt u voor een van onze klanten, dienstverleners of partners of voor een overheidsinstantie?

Alektum Group verwerkt persoonsgegevens met betrekking tot de onderstaande categorieën betrokkenen

 • contactpersonen en/of vennoten of borgstellers van onze klanten,
 • contactpersonen voor potentiële klanten,
 • contactpersonen voor overheidsinstanties, waaronder contactpersonen in specifieke gevallen,
 • contactpersonen voor dienstverleners of andere partners

De informatie wordt gebruikt voor het beheer van het contact, voor de uitvoering van de overeenkomst of de samenwerking alsmede voor boekhoudings- en factureringsdoeleinden. Deze informatie wordt verwerkt op basis van artikel b (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst), c (wettelijke verplichting) en f (gerechtvaardigde belangen) van de algemene verordening gegevensbescherming. Verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 f vindt plaats voor het gerechtvaardigde belang dat wij hebben bij de marketing van onze diensten en de ontwikkeling van ons klantenbestand.

Daarnaast worden bij overheidsinstanties geregistreerde persoonsgegevens over contactpersonen gebruikt voor de uitvoering van maatregelen die noodzakelijk zijn voor juridische zaken met betrekking tot vorderingen, zoals vaststelling, tenuitvoerlegging, schuldsanering en geschillenbeslechting. Deze informatie wordt verwerkt op basis van artikel 6 c, e en f van de algemene verordening gegevensbescherming. Verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 f vindt plaats voor het gerechtvaardigde belang dat wij of onze klanten hebben bij het effectief bewerkstelligen van de betaling van een niet-betaalde en opeisbare schuld.

Persoonsgegevens met betrekking tot vennoten, borgstellers en contactpersonen die in handen zijn van partners en klanten worden ook gebruikt in gevallen waarbij wij moeten controleren op witwaspraktijken en voor de beoordeling van het vermogen om te voldoen aan financiële verplichtingen en voor de verdere beoordeling van zekerheid en solvabiliteit. Alleen de informatie die vereist is voor het doeleinde zal worden verwerkt, maar onderdeel hiervan zijn wel gegevens over de bezittingen, de schulden en het inkomen van de betrokkene.

Gevoelige informatie zal uitsluitend worden verwerkt als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze controle op witwaspraktijken. De informatie wordt verwerkt op grond van artikel 6 b (uitvoering of opstelling van een overeenkomst) en c (wettelijke verplichting) van de algemene verordening gegevensbescherming en, indien van toepassing, relevante wetgeving ter bestrijding van witwaspraktijken.

De informatie wordt, zij het in beperkte mate, ook gebruikt voor bedrijfsontwikkeling en de ontwikkeling van methoden, marketinganalyse, statistische toepassingen en risicomanagement. De informatie wordt dan gebruikt voor het ontwikkelen en analyseren van de bedrijfsvoering en op basis van ons gerechtvaardigde belang bij de ontwikkeling van onze bedrijfsvoering en de communicatie met onze contacten (artikel 6 f van de algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe lang uw persoonsgegevens worden opgeslagen

De Alektum Group is ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens uit eigen beweging worden verwijderd wanneer die niet langer nodig zijn voor de aangegeven doeleinden. De duur van de opslag varieert daarom. Hieronder wordt beschreven op welke manier Alektum de opslagperiodes afstemt op het betreffende primaire doeleinde.

Persoonsgegevens die zijn verzameld tijdens een invorderingszaak worden opgeslagen tot 60 maanden na afsluiting van de zaak.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor het beheer van klantenrelaties en, indien van toepassing, voor het beoordelen van de kredietwaardigheid van een klant, vennoot of borgsteller worden opgeslagen tot 60 maanden na de beëindiging van de relatie en de definitieve afhandeling van wederzijdse vorderingen óf eerder gewist wanneer de gegevens niet meer relevant zijn voor het betreffende doeleinde.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor de controle op witwaspraktijken worden opgeslagen voor een periode van vijf jaar dan wel voor de wettelijk voorgeschreven periode. De periode wordt berekend vanaf het moment waarop de handelingen of transacties hebben plaatsgevonden dan wel, in gevallen waarbij een zakelijke relatie is aangegaan, het moment waarop die relatie is geëindigd.

Gegevens die zijn verzameld voor de ontwikkeling, analyse en marketing van de bedrijfsactiviteiten van Alektum worden opgeslagen voor een periode van 36 maanden na het laatste contact. Als u zich afmeldt voor nieuwsbrieven en dergelijke zullen de gegevens onmiddellijk worden gewist.

Ongeacht de bovenstaande opslagperiodes kan de Alektum Group gegevens langer opslaan met het oog op het verdedigen en veiligstellen van rechtsvorderingen. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor facturering en boekhouding worden altijd opgeslagen voor een periode van zeven (7) jaar na afloop van het kalenderjaar waarin het boekjaar is geëindigd.

Aanvullende informatie over de ontvangers van uw persoonsgegevens

De Alektum Group kan uw persoonsgegevens delen met andere ontvangers, zoals:

 • de klant en werknemers van de klant
 • verwerkers die diensten aan ons verlenen in de context van een gegevensverwerkingsovereenkomst (zoals postbedrijven en drukkerijen, leveranciers van IT-support en systeemleveranciers, bedrijven die juridische stukken betekenen, juridische adviseurs en anderen die bijdragen aan de verlening van onze diensten)
 • professionele adviseurs, met inbegrip van accountants, advocaten en deurwaarders
 • de overheidsinstanties, aangezien de Alektum Group wettelijk verplicht kan zijn om informatie te verstrekken aan de overheidsinstanties in het kader van een gerechtelijke procedure dan wel voor het vinden van technische problemen of veiligheidsproblemen
 • banken en verleners van betalingsdiensten

In sommige situaties kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar een land buiten de EER. Hiervoor moet echter altijd eerst worden gewaarborgd dat er passende maatregelen zijn genomen om uw gegevens te beschermen.

Bij ons zit u veilig. Uw persoonsgegevens worden altijd door ons beschermd.

De Alektum Group is altijd verplicht om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonsgegevens, ook als wij een externe partij inschakelen voor de verwerking. Wij verstrekken de persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is om onze doelstelling te realiseren of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bovendien zijn wij bij een aantal van onze diensten wettelijk verplicht tot geheimhouding.

Conform de toepasselijke wetgeving hebben wij een passend systeem geïmplementeerd voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Onderdeel van deze maatregelen zijn technische en organisatorische maatregelen die vereist zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging dan wel onopzettelijk verlies alsmede tegen wijziging, toegang of enige andere onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Wij beperken de interne verspreiding van persoonsgegevens binnen Alektum Group zorgvuldig; persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor de medewerkers die deze persoonsgegevens nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Daarnaast zorgen wij ervoor dat al onze IT-systemen en andere locaties waar wij persoonsgegevens opslaan worden beveiligd tegen toegang tot informatie door onbevoegden (bijvoorbeeld met firewalls, bescherming tegen virussen, strenge wachtwoordeisen, het bijhouden van logbestanden enz.).

Als wij persoonsgegevens moeten doorgeven aan een partij buiten onze eigen omgeving – bijvoorbeeld een van onze klanten – zorgen wij ervoor dat wij een veilige overdrachtsmethode gebruiken.

Tenslotte zorgen wij ervoor dat er reservekopieën worden gemaakt van onze systemen en registers om te voorkomen dat belangrijke informatie over u verloren gaat.

Toch kan geen enkel beveiligingssysteem 100% veiligheid garanderen. U kunt altijd bij ons terecht als u vragen hebt over de geheimhouding en de veiligheid van uw persoonsgegevens.

U hebt zeggenschap over uw persoonsgegevens. Dit zijn uw rechten.

Als de Alektum Group uw persoonsgegevens verwerkt, hebt u een aantal wettelijke rechten. Deze vindt u hieronder. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via privacy@alektumgroup.nl. U kunt natuurlijk ook telefonisch contact met ons opnemen via het onderstaande nummer.

In de AVG is het volgende vastgelegd:

 • U hebt het recht om van ons informatie te ontvangen over het gebruik van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben plus een kopie van deze persoonsgegevens (een zogenaamd uittreksel uit het register).
 • Op uw verzoek of uit eigen beweging zullen wij onjuiste of niet langer benodigde informatie verwijderen dan wel het gebruik van dergelijke informatie inperken.
 • U hebt het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor een taak van algemeen belang dan wel voor ons gerechtvaardigde belang
 • U hebt het recht om te verzoeken uw gegevens niet te gebruiken ten behoeve van direct marketing – mochten wij dat ooit doen.
 • Ook hebt u het recht om de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van een met u aangegane overeenkomst en/of nadat u ons daarvoor toestemming hebt gegeven in te zien, en wel in een machineleesbaar formaat (indien technisch haalbaar kunnen wij u helpen deze gegevens over te dragen aan een derde) (recht op gegevensoverdraagbaarheid).
 • Als wij uw persoonsgegevens gebruiken op basis van een door u verleende toestemming daartoe kunt u die toestemming op elk gewenst moment weer intrekken.

Op de uitoefening van deze rechten zijn de bepalingen van toepassing zoals vastgelegd in de AVG.

Bent u ontevreden over onze verwerking van persoonsgegevens? Dan kunt u een klacht indienen.

Als u ontevreden bent over onze verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens daarvoor zijn: Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Als u vragen hebt over het bovenstaande kunt u altijd contact met ons opnemen, en wel telefonisch via 020 – 417 71 77, per e-mail via privacy@alektumgroup.nl.

Let op! Alektum Group verstuurd alle e-mails versleuteld! Het versturen van e-mails brengt risico’s met zich mee ten aanzien van veiligheid en geheimhouding. Het is vergelijkbaar met een briefkaart. Neem er daarom geen informatie in op die gevoelig is of niet in handen mag komen van onbevoegden.

Aanpassingen

Alektum Group behoudt zich het recht voor om dit document van tijd tot tijd aan te passen. In dat geval zult u hierover per e-mail geïnformeerd worden.